Het gemeentehuis, Renkum

In opdracht van gemeente Renkum hebben we onderzoek verricht in het gemeentehuis in Oosterbeek. Medewerkers ervaarden hinderlijk installatiegeluid in de kantoorruimte op de begane grond, met name als het raam openstond.

Direct onder het kantoor ligt de techniekruimte met diverse pompen, CV-ketels en een grote warmtepomp. Deze warmtepomp bleek de veroorzaker van deze hinder. Na onderzoek blijkt dat met eenvoudige maatregelen deze overlast te reduceren is tot een aanvaardbaar niveau.

Opdrachtgever: Gemeente Renkum

Zonnepark Westeinde

Mede dankzij ons akoestisch advies is de geluidbelasting op de omgeving zoveel mogelijk teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau in de directe omgeving van zonnepanelen park Westeinde in Leeuwarden. Vooral de koelventilatoren van de omvormers van het zonnepark veroorzaakten geluidhinder bij de eerstelijns bebouwing van de aangrenzende woonwijk.

De inbreng van Het GeluidBuro heeft ertoe geleid dat de geluidhinder helder in kaart is gebracht en daarmee werd de opgave voor de te nemen maatregelen concreet en inzichtelijk gemaakt.

Vermilion Oil and Gas Netherlands

Vermilion Oil and Gas Netherlands boort naar olie en gas. Voor een aantal van hun gaswinlocaties is een omgevingsvergunning afgegeven ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
In de vergunning zijn geluidgrenswaarden opgenomen waaraan de activiteiten op deze locaties moeten voldoen. Voor alle locaties hebben wij de geluiduitstraling gemeten, berekend en getoetst aan deze grenswaarden.

Opdrachtgever: Vermilion Energy Netherlands

Pompsystemen Pentair Fairbanks

Pentair Fairbanks Nijhuis in Winterswijk maakt hoogwaardige pompen en pompsystemen voor onder andere drinkwater, irrigatie, riool- en poldergemalen, scheeps-, bagger- en (petro-chemische) industrie en ontzoutingsinstallaties. Voor een aantal specifieke pompen, bestemd voor een opdrachtgever in Abu Dhabi, hebben wij onderzoek verricht om te beoordelen of de elektrische pompen en de dieselmotor-aangedreven pompen voldoen aan de gestelde geluidseisen van het ISO 11201 kwaliteitskeurmerk.

Opdrachtgever: Pentair

Museumpark Archeon

In museumpark Archeon wordt het erfgoed bewaard zodat iedereen de geschiedenis van Nederland kan ervaren vanaf het mesolithicum tot aan de middeleeuwen. Het park bevindt zich midden in een woonwijk in Alphen aan den Rijn en heeft meerdere feestzalen en buitenlocaties, die gedurende het jaar worden ingezet. Wij hebben onderzocht welke van deze activiteiten passen binnen de geluidgrenswaarden van de milieuvergunning en voor welke van deze activiteiten een speciale ontheffing noodzakelijk is. Daarnaast hebben we een advies gegeven over de mogelijk te nemen maatregelen en voorzieningen om het geluid naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Opdrachtgever: Museumpark Archeon

Tata Steel

Tata Steel produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal. Het bedrijf is gevestigd op een gezoneerd industrieterrein met daaromheen een geluidzone, die zich voor een deel uitstrekt over Beverwijk.
In opdracht van de provincie Noord-Holland hebben wij geluidemissiemetingen uitgevoerd, omdat er klachten waren van omwonenden. Het doel van de metingen was om het gemiddelde en het maximale geluidniveau in de nachtperiode vast te stellen en te toetsen aan de grenswaarden uit de vergunning van Tata Steel.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Trespa

Trespa produceert plaatmateriaal voor gevelbekleding, decoratieve gevels en laboratorium meubilair. Voor de aanvraag van hun omgevingsvergunning hebben wij een actualisatieonderzoek uitgevoerd in het kader van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en de Wet Geluidhinder (zonetoets). Vanwege de ligging van het bedrijf nabij een Natura 2000 gebied is in het onderzoek ook rekening gehouden met de Natuurbeschermingswet (NBW). De resultaten van de maatgevende bronnen zijn uitgewerkt in een rekenmodel. Waar nodig zijn geluidreducerende voorzieningen bepaald.

Opdrachtgever: Trespa

Lenger Seafoods

Lenger Seafoods houdt zich bezig met de vangst, kweek, inkoop, verwerking, opslag en distributie van schaal- en schelpdieren. Het bedrijf ligt op een gezoneerd industrieterrein in Harlingen. Vanwege uitbreiding moest een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wij hebben de akoestische gevolgen in kaart gebracht conform de eisen uit de wet Geluidhinder. De Friese Omgevingsdienst Milieu en Omgeving heeft een zonetoets uitgevoerd of de benodigde geluidruimte inpasbaar is in het zonebeheermodel van het industrieterrein. Deze metingen en berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

Opdrachtgever: Bouwraadhuis

SAS / Grimbergen

Wij hebben akoestisch onderzoek verricht voor deze twee bedrijven op het gezoneerde industrieterrein Rijnhaven te Alphen aan de Rijn. De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan het Activiteitenbesluit en de zonegrens. Wij adviseren de bedrijven over consequenties voor hun bedrijfsmogelijkheden in relatie tot de toekomstplannen van de gemeente; mogelijke dezonering (opheffen van de zone) en oprukkende woningbouw.

Opdrachtgever: Grimbergen Holding

Logistiek Centrum Gorinchem

Een containerterminal waar lijndiensten worden aangeboden tussen zeehavens en Gorinchem. Het bedrijf ligt op een gezoneerd industrieterrein en had plannen voor een volledige logistieke herinrichting met onder andere nieuwbouw van een werkplaats en een overdekte wasplaats. Tijdens de procedureaanvraag voor de omgevingsvergunning hebben we de akoestische gevolgen van deze uitbreiding in kaart gebracht. Ook waren we raadgevend akoestisch adviseur naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Met de uitkomsten van het akoestisch onderzoek zal de OZHZ een zogenaamde zonetoets uitvoeren.

Opdrachtgever: Logistiek Centrum Gorinchem (LCG)

Kras Recycling

Dit bedrijf in Almere verzamelt, verwerkt en verhandelt de afvalstromen papier, karton, folies en kunststoffen voor honderden bedrijven in Europa. Het bedrijf ligt op een gezoneerd bedrijventerrein en moet daarom in het kader van de Wet Geluidhinder voldoen aan de grenswaarden voor geluid die de geluidzonering met zich meebrengt. Vanwege een uitbreiding van werkzaamheden met twee maalshredders is onderzoek verricht naar de akoestische gevolgen van deze uitbreiding. Doel was aan te tonen dat deze uitbreiding inpasbaar was binnen de wettelijke geluidnormen.

Opdrachtgever: Kras Recycling

Jan Kok Scheeps- en Jachtwerf B.V

Een scheeps- en jachtwerf in Leimuiden waar nieuwbouw, onderhoud en reparatie van schepen plaatsvindt. Vanwege de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten was een nieuwe omgevingsvergunning en een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Ook bevond zich direct naast de werf een planlocatie voor de realisatie van nieuwbouwwoningen.

Opdrachtgever: Jan Kok Scheeps- en Jachtwerk BV

Bolletje

Het alom bekende Bolletje produceert diverse soorten broodvervangers en banketproducten aan de Tufkade in Almelo. Het bedrijf ligt op een industrieterrein met een vastgestelde geluidzone en dient te voldoen aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. Vanwege een wijziging van de geluidzonering op dit industrieterrein hebben we de actuele akoestische situatie van Bolletje in kaart gebracht. Ook zijn geluidwerende voorzieningen aan een paar geluidbronnen bij een van de productiehallen aangebracht.

Opdrachtgever: Bolletje

Aanleg stadsverwarming HAK

Voor de aanleg van stadverwarming en de bijbehorende werkzaamheden moest op grond van de APV (algemene plaatselijke verordening) een ontheffing worden aangevraagd voor A.Hak Leidingbouw. We deden akoestisch onderzoek dat inzicht gaf in de geluidniveaus van de geplande werkzaamheden op de naastgelegen woningen. Voor dit onderzoek was het nodig de geluidproductie (bronvermogens) het eigen materieel van Hak te meten. De gemeente kan op basis van de uitslag van het onderzoek beoordelen of de aangevraagde ontheffing verleend kan worden.

Opdrachtgever: Hak Leidingbouw