Als je een bedrijf start of uitbreidt moet je dat melden bij de overheid. Soms heb je ook een omgevingsvergunning nodig. Afhankelijk van de aard van je bedrijf en de directe omgeving moet bij de melding het rapport van een akoestisch onderzoek worden ingediend. Hieruit blijkt in hoeverre het bedrijf kan voldoen aan de geluidnormen, zoals onder meer vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

Het GeluidBuro verzorgt deze akoestische onderzoeken. Met metingen en berekeningen brengen we de geluidsituatie in kaart en adviseren we over geluidwerende maatregelen.

Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek verkent de mogelijkheden van het bedrijf om te functioneren zonder daarbij de wettelijke geluidnormen te overschrijden. We voeren dergelijk onderzoek uit tijdens de planfase voor een nieuw bedrijf, tijdens de uitbreidingsfase voor een bestaand bedrijf of na het ontstaan van klachten. Soms is het onderzoek onderdeel van een vergunningsprocedure, bijvoorbeeld wanneer de gemeente om een geluidonderzoek vraagt. Als uit het onderzoek blijkt dat een bedrijf de wettelijke normen overschrijdt, dan moet er ook advies komen over noodzakelijke geluidbeperkende maatregelen.

Meten en rekenen

Samen met het bedrijf bepalen wij de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de situatie die leidend is voor het onderzoek, omdat deze het beste de dagelijkse geluidsproductie weergeeft. Voor het onderzoek gebruiken we een 3D akoestisch rekenmodel, waarmee we het aantal decibels op de gevels van de omliggende woningen (of andere geluidgevoelige bestemmingen) berekenen. Van veel installaties, machines en voertuigen is het geluidvermogen al bekend, van andere meten we deze zelf.

Advies aanpassingen en voorzieningen

Na het uitvoeren van alle berekeningen en metingen, adviseert het GeluidBuro over geluidwerende voorzieningen en geluidbeperkende maatregelen. Deze hangen af van de bedrijfssituatie, de rekenresultaten en de wensen van de opdrachtgever.

Gezoneerde industrieterreinen

In het kader van de Wet geluidhinder zijn rondom industrieterreinen geluidzones vastgesteld. Hiermee beheerst men de totale geluidbelasting van de aanwezige bedrijven. Soms is het nodig een zone aan te passen of op te heffen vanwege bouwplannen of grote bedrijfswijzigingen.

naam

Frank van Harten | Plant manager Koninklijke Peijnenburg

Geluiddempers maakten het mogelijk onze fabriek uit te breiden met nog een productielijn.

Het GeluidBuro assisteert en adviseert diverse gemeenten en omgevingsdiensten bij het beheer van geluidzones en bij het de-zoneren van terreinen.