Rembrandt Park One, Amsterdam

Het Ringparkgebouw wordt uitgebreid met een tweetal nieuwe verdiepingen bovenop het bestaande pand. Het bestaande paviljoen wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Het pand ligt aan het Rembrandtpark en is gebouwd in de zestiger jaren.

In samenwerking met onze collega’s van Nieman Raadgevende Ingenieurs hebben we in het ontwerptraject de ruimteakoestiek, geluidisolatie, de gevelgeluidwering en de geluiduitstraling naar de omgeving uitgewerkt. Het plan wordt nu verder ontwikkeld. Op een deel van de begane grond wordt een entreegebied gerealiseerd met gemengde functies.

Foto's: HofmanDujardin | Architecture and Interior design, Diemen

Bestemmingsplan Larserknoop

Om de akoestische impact van de ontwikkelingen van bestemmingsplan Larserknoop ten opzichte van de testbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) te bepalen hebben we in opdracht van de gemeente Lelystad diverse akoestische varianten doorgerekend. Het onderzoek was nodig voor de gemeentelijke afwegingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Vastgesteld is dat nabij de testbaan de geluidniveaus niet hoger mogen zijn dan 50 dB(A). Daarmee blijven de representatieve geluidmetingen aan voertuigen die de RDW op deze testbaan uitvoert gewaarborgd. De testbaan van de RDW ligt op een gezoneerd industrieterrein.

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad

Kinderdagverblijf Wereldkids

In opdracht van Kindercentrum WereldKids hebben we een onderzoek verricht naar de akoestische inpasbaarheid van een kinderdagverblijf. We hebben de geluidbelasting van de buitenactiviteiten op de gevels van de omliggende woningen berekend en getoetst aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit en aan de richtwaarden uit de uitgave Bedrijven en Milieuzonering (VNG). Ondanks protest uit de omgeving en een contra-expertise van een collegabureau, gaf ons onderzoek ook voor de Raad van State voldoende duidelijkheid om het plan door te kunnen laten gaan.

Opdrachtgever: WereldKids Haarlem

Plan Kruiswijk

Met Plan Kuiswijk III werd een nieuw bedrijventerrein met bedrijfswoningen gerealiseerd in Heerhugowaard. Wij hebben akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting door het verkeer van de verschillende wegen op de gevels van zowel de nieuwe als bestaande woningen in de omgeving. Uit de eerste studie bleek dat de geluidbelasting op enkele bestaande woningen zou toenemen door de verwachten extra verkeerdruk. Om dit te voorkomen zijn geluidreducerende maatregelen berekend. In enkele gevallen moesten ook geluidisolerende voorzieningen aan de woning getroffen worden.

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed Ontwikkeling

Stadsbrouwerij Zaltbommel

In een voormalig schoolgebouw in Zaltbommel hebben we akoestisch onderzoek verricht naar de geluiduitstraling van de geplande Stadsbrouwerij die in dit pand gevestigd zou worden. Naast een brouwzaal, een proeflokaal en een feestzaal werd er ook een terras gerealiseerd. We hebben de verwachte geluidbelasting op de omgeving berekend, inzichtelijk gemaakt en getoetst aan het Activiteitenbesluit. Ook hebben we in het kader van een goede ruimtelijke ordening gekeken naar de indirecte hinder door stemgeluid op het terras en piekgeluiden ten gevolge van laad- en losactiviteiten. Er zijn op ons advies geluidwerende voorzieningen toegepast tijdens de verbouwing.

Opdrachtgever: Stadsbrouwerij Zaltbommel

Plan Slotheerenbuurt

Voor de realisatie van het plan “Slotheerenbuurt”, een nieuwbouwplan in Heemskerk met 54 appartementen, 86 woningen en 1 gezondheidscentrum, was akoestisch onderzoek nodig. Het onderzoek leverde de onderbouwing voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Het ontwikkelen van nieuwe woningen binnen de wettelijke geluidnormen en een goede ruimtelijke ordening was mogelijk. Ook hebben we advies gegeven over de mogelijk te treffen voorzieningen om de geluidbelasting te verlagen.

Opdrachtgever: Gemeente Heemskerk

Skeelerbaan Hensbroek

Sporten en spelen in de openbare ruimte is leuk en nuttig. Maar veel activiteiten maken ook geluid, waar omwonenden overlast van kunnen ondervinden. Op een voormalige natuurijsbaan in Hensbroek werd een Skeelerbaan gevestigd. Als onderdeel van de omgevingsvergunning hebben we akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de gevels van de nabijgelegen woningen vanwege de activiteiten van deze skeelerbaan. Dit in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De skeelerbaan paste als onderdeel van een evenemententerrein binnen het bestemmingsplan.

Opdrachtgever: Gemeente Koggeland

Sportpark Overveerpolder

Voor het nieuwe sportpark was een wijziging in het bestaande bestemmingsplan nodig. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn door akoestisch onderzoek alle geluidproducerende buitensportactiviteiten berekend en beoordeeld. Voor de geluidbelasting op de omgeving is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Er is getoetst aan wettelijke normen én de richtlijnen uit de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’. Uit het onderzoek bleek dat er geen akoestische belemmeringen waren om het sportpark te realiseren.

Opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest

Zaanse Hockeyclub “De Kraaien”

De hockeyclub in Wijdewormer heeft plannen om te verhuizen naar Zaandijk. Voorafgaand aan de verhuizing naar de nieuwe locatie, gelegen aan de rand van een woonwijk, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Deze aanpassing vergt van de gemeente een ‘goede ruimtelijke ordening’, waarbij geluid een van de onderdelen is die beoordeeld moet worden. In opdracht van de gemeente Zaanstad is een akoestisch uitgevoerd om te bepalen welke geluidniveaus als gevolg van de activiteiten van de hockeyclub op de (bestaande) woningen en in de directe omgeving optreden. De gemeente kan op basis van het onderzoek afwegen of het woon- en leefklimaat van omwonenden niet onredelijk veel wordt aangetast.

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad