Onze geluidexperts werken mee aan een optimaal woon- en leefklimaat. Geluid en het voorkomen van overlast spelen hierin een belangrijke rol. Samen met gemeenten, provincies en ontwikkelaars brengen we mogelijkheden in kaart en adviseren we over praktische en haalbare maatregelen.

Bij het wijzigen van de bestemming van een gebouw of gebied moet rekening worden gehouden met geluid. In een voormalige supermarkt mag je bijvoorbeeld niet zomaar een sportschool openen en naast een industrieterrein of drukke weg kun je niet zonder meer een nieuwe woonwijk ontwikkelen. Een akoestisch onderzoek voor bestemmingsplanprocedures brengt daarom alle relevante geluidbronnen in kaart, zoals het geluid van industrie, wegen, spoorwegen en recreatie. Het uiteindelijke doel is een goed werk- en leefklimaat creëren voor alle betrokken partijen.

Akoestisch onderzoek

Goed akoestisch onderzoek in het kader van ruimtelijke ordening gaat eigenlijk altijd verder en kijkt breder dan het strikte wettelijke kader. Om een voorbeeld te geven: in het Activiteitenbesluit hoeven piekgeluiden van laden en lossen overdag niet getoetst te worden, evenmin als het stemgeluid bij sportactiviteiten of het bezoekersverkeer op de openbare weg. Al deze geluiden kunnen echter wel hinder veroorzaken.

Juist omdat deze activiteiten in een later stadium niet meer aan regels gebonden zijn en daar dus ook niet op gehandhaafd kan worden, is het belangrijk deze wel mee te nemen in de overwegingen om een bepaald plan doorgang te laten vinden.

Het GeluidBuro brengt de volledige akoestische situatie in kaart. Binnen de ruimtelijke ordening moet het bevoegd gezag (gemeente, provincie of rijk) namelijk goede afwegingen kunnen maken, gebaseerd op een groter plaatje dan alleen dat van de wettelijke normen.

Meten en rekenen

Het akoestisch onderzoek bestaat soms uit meerdere onderdelen, zoals het meten van verkeerslawaai en het geluid afkomstig van één of meerdere bedrijven. Waar nodig worden bedrijfsbezoeken en geluidmetingen uitgevoerd. Vervolgens gebruiken we een rekenmodel om de geluidsbelasting te bepalen.

Geluidbeperkende maatregelen

Als de beoogde plannen niet passen binnen de akoestische randvoorwaarden, ontwerpen wij de benodigde geluidreducerende maatregelen en voorzieningen om het plan realiseerbaar te krijgen. Goed overleg en een flinke dosis creativiteit is hierbij onontbeerlijk, waardoor we meestal tot een gewenst resultaat kunnen komen. We zijn echter ook eerlijk en duidelijk wanneer iets echt niet past.

Wouter Voerman | Mede-eigenaar Prommenz

Wouter Voerman | Mede-eigenaar Prommenz

Geluid is vaak bepalend voor wat er wel en niet kan in een gebied.

Ruimtelijke onderbouwing

Het geluidonderzoek is vaak een vast onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing. Het is van belang dat de akoestisch adviseur in een vroeg stadium betrokken is. Geregeld blijkt dat de factor geluid nogal wat consequenties heeft voor een plan. Wij adviseren dan ook om ons tijdig in te schakelen bij het opstellen van plannen voor de ruimtelijke onderbouwing.