De Frietboutique, Amsterdam

Het verkrijgen van een vergunning voor een airco met een buitenunit op het dak is best een uitdaging in een stad als Amsterdam! Mensen wonen en werken dicht op elkaar. Geluidoverlast is dus al gauw aan de hand. Sammy Berendsen, eigenaresse van de Frietboutique hebben we goed kunnen adviseren in deze procedure en in samenwerking met de Gemeente Amsterdam is de vergunning inmiddels verleend!

Opdrachtgever: De Frietboutique

Poppodium Paradiso

Wie kent het niet, het in binnen- en buitenland geroemde Paradiso. Het voormalige ‘kerkgebouw’ in hartje Amsterdam fungeert al jaren als een van de meest ultieme popzalen van Nederland. De activiteiten van Paradiso geven brengen ook een belasting op de omgeving met zich mee. Muziek, laden en lossen, installaties, bezoekers op straat, het maakt allemaal geluid. De stichting doet er alles aan om de exploitatie van Paradiso passend te houden en omwonenden zo min mogelijk te belasten. Hiervoor hebben wij in samenwerking met een aantal andere akoestische adviseurs een allesomvattend akoestisch onderzoek verricht, met een visie voor de nabije en de verre toekomst.

Opdrachtgever: Stichting Paradiso

Evenementencomplex en -terrein Breepark

Binnen de evenementenzone Breepark is een multifunctionele evenementenhal gebouwd van 8000 m2. In het complex is diverse horeca aanwezig en een indoor speelparadijs. Buiten ligt een terrein waarop evenementen tot 20.000 bezoekers gehouden kunnen worden. Wij zijn als akoestisch adviseur nauw betrokken geweest bij het gehele realisatieproces, van ontwerp en vergunningsaanvraag tot oplevering. Wij hebben gerekend en advies geven voor het geluid naar de omgeving (muziek, installaties, parkeren), de interne geluidwering en de akoestiek.

Opdrachtgever: Park Bavelse Berg

Evenementenbeleid Amsterdam

Op initiatief van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan is in 2016-2017 een nieuw geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam opgesteld. Wij hadden de eer om tijdens dit boeiende proces, naast akoestisch onderzoek en advies geven, ook nauw betrokken te worden bij besprekingen met bewoners en organisatoren, en de gemeente te helpen bij de implementatie van het nieuwe beleid. Aan de hand van een grondige studie evenementengeluid en uitgebreid akoestisch onderzoek van 21 evenementenlocaties, is een beleidsregel geschreven, een Meet- en rekenprotocol opgesteld en een BBT-Lijst samengesteld (best beschikbare technieken).

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Villa Sonsbeek

Hoog op een heuvel midden in het prachtige Sonsbeekpark in Arnhem staat het Stadvilla Sonsbeek. Deze kenmerkende witte villa is in gebruik als restaurant en evenementenlocatie. Om te beoordelen of de grote zaal van het pand gebruikt kan worden voor dans- en livemuziek hebben wij een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Vanwege de grote afstand tot de woningen rondom het park, was er meer nodig dan alleen geluidmetingen. Zodoende is het pand en de omgeving is ‘vertaald’ in een akoestisch rekenmodel, waarmee wij de geluidbelasting op de omliggende woningen hebben berekend.

Opdrachtgever: Villa Sonsbeek

Subsidietraject Den Haag

Om de binnenstad van Den Haag levendig te houden overweegt de gemeente een subsidietraject te starten voor geluidisolatie van horecabedrijven. Met behulp van een financiële bijdrage kunnen horecaondernemers aangespoord worden hun bedrijf beter te isoleren, waardoor op meer plekken in de stad livemuziek mogelijk wordt. De gemeente heeft ons verzocht inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van geluidisolatie voor de Haagse horeca en welke kosten hiermee gepaard zouden gaan. Mede op basis van onze ervaring met een gelijkwaardig project voor de gemeente Schiedam hebben wij de gemeente kunnen voorzien van de gewenste inzichten voor hun beleidsmatige afwegingen.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Taets - Hembrugterrein

Taets Art en Event Park is een unieke evenementenlocatie met industriële en monumentale gebouwen op het Hembrugterrein in Zaandam. Al vele jaren zijn wij de ‘huisadviseur’ van Taets. Vanuit die rol hebben wij onderzoek verricht naar het geluid tijdens de reguliere bedrijfssituatie en voor de verschillende evenementen die op het terrein plaatsvinden. Daarnaast adviseren wij het bedrijf in relatie tot de ontwikkelingen van het Hembrugterrein, dat geschikt wordt gemaakt voor wonen en werken. Voor akoestici zijn dit mooie locaties waar reguliere vergunningen, APV-ontheffingen, evenementenvergunningen en ontwikkelingen door elkaar heen lopen of samen komen.

Opdrachtgever: Taets Art en Event Park

Evenementenbeleid Alkmaar

Naast de welbekende kaasmarkt worden er nog veel meer evenementen georganiseerd in het Noord-Hollandse Alkmaar. Omdat deze evenementen ook geluidhinder met zich meebrengen, had de gemeente behoefte aan een nieuw, helder en handhaafbaar evenementenbeleid. Voor de gemeente hebben wij een zestal locaties onderzocht en advies gegeven over de mogelijk toe te passen geluidnormen en voorschriften. De klankboordgroep, waarin bewoners en organisatoren zijn vertegenwoordigd, heeft het advies overgenomen. Wij hebben de nieuwe uitvoeringsregels gepresenteerd aan de gemeenteraad en ondertussen is het nieuwe beleid van kracht.

Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar

Club Panama

Club Panama in Amsterdam was al jaren in gebruik als theater, café en restaurant en later ook als club. Niet al deze activiteiten waren echter in overeenstemming met het bestemmingsplan. En woningbouw in het Oostelijk Havengebied kwam dichterbij. Tijd dus om de situatie planologisch goed te regelen. Akoestisch onderzoek moest uitwijzen of het technisch mogelijk was Panama zo te isoleren dat voor de bestaande en de nieuwe woningen aan de geluidnormen voldaan kan worden. Indirecte hinder van bezoekers op straat en autobewegingen zijn in kaart gebracht en er is gekeken naar de mogelijkheden voor een hogere waarde voor de geluidbelasting en de effecten daarvan op de omgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Club Air

Nadat de beroemde Club iT in de Amstelstraat in Amsterdam was gesloten, was de vraag of het bestaande pand geïsoleerd kon worden, of dat beter tot sloop-nieuwbouw overgegaan kon worden. Mede om akoestische redenen is op ons advies voor dit laatste gekozen. Om het pand optimaal te isoleren is eerst een zware betonnen kelderbak gebouwd die aan de binnenzijde is voorzien van een doos-in-doosconstructie. Tijdens de bouw hebben we de uitvoering intensief begeleid en zijn er regelmatig metingen verricht. Door de getroffen voorzieningen en een goede uitvoering kan er nu in Club Air op de dansvloer tot 105 dB(A) dancemuziek worden gedraaid.

Opdrachtgever: Nedstede Vastgoed / Club Air

De Winkel van Sinkel

Een ‘Cultureel Culinair Warenhuis’ in Utrecht. Naast het grand café /restaurant is het een plek voor culturele activiteiten. In de weekenden worden in de grote zaal clubavonden georganiseerd. Aan de achterzijde staat een serre die toegang biedt tot de grote binnentuin. De opdrachtgever wilde de serre te vervangen door een nieuwe, grotere serre. Hierbij moest uiteraard rekening gehouden worden met het geluid vanuit de grote zaal. Voor de nieuwe serre zijn de benodigde geluidwerende eigenschappen bepaald, die in samenwerking met de architect zijn verwerkt in de constructies en materialisatie. Het realiseren van een dergelijke grote serre is kostbaar en het is van groot belang dat dit in een keer goed gaat.

Opdrachtgever: Winkel van Sinkel

Club Ruis

Een club in Haarlem met een exclusieve en internationale touch, vernieuwende elektronische muziek en een vrije sfeer. De club is ingericht met hoogwaardige licht- en geluidsinstallaties die zorgen voor de ultieme ervaring. Dit is alleen mogelijk als het pand goed geïsoleerd is zodat aan de geluidnormen wordt voldaan en buren geen overlast ervaren. Voor de bouw van de club hebben wij uitgebreid akoestisch onderzoek verricht en advies gegeven voor de indeling, bouwkundige basis en geluidwerende voorzieningen. Tijdens de verbouwing adviseerde we de uitvoerende partijen waar nodig en na afloop bleek uit geluidmetingen dat Club Ruis keurig binnen de geluidnormen kan exploiteren.

Opdrachtgever: Club Ruis

Terras Hannekes Boom

Stichting Hannekes Boom (sinds 1662) won in 2010 de prijsvraag van de Gemeente Amsterdam om een ‘tijdelijke horeca-plus-iets locatie’ te ontwikkelen op de Kop van de Dijksgracht. Een groot deel van het terrein werd ingericht als terras. Voor een deel daarvan moest een ontheffing op het bestemmingsplan worden aangevraagd. Met behulp van een akoestisch rekenmodel hebben wij het geluid op de omliggende woningen berekend en getoetst aan de richtlijn uit ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de VNG. De ruimtelijke onderbouwing van de architect samen met het akoestisch onderzoek gaven afdoende onderbouwing om de terrassen vergund te krijgen.

Opdrachtgever: Bandra BV / Studio Valkenier

Transformatorhuis WGF

Het Westergasfabriekterrein (WGF) in het Westerpark in Amsterdam is een officiële evenementenlocatie. Er is een groot buitenterrein en er staan verschillende industriële en monumentale gebouwen. Voor de MER hebben wij destijds in opdracht van het stadsdeel uitgebreid akoestisch onderzoek verricht. Veel fabriekspanden zijn moeilijk te isoleren. Om voldoende geluid te kunnen maken, zonder overlast voor de omgeving en zonder ingrijpende verbouwingen, zijn wij een pilotproject gestart met een methode om nauwkeurig te kunnen rekenen aan de geluidreductie door optimalisatie van de (elektro-) akoestiek. Er zijn extra geluidreducties van 5 tot 8 dB behaald.

Opdrachtgever: De WesterUnie

Kitchen & Bar Van Rijn

Dit fraaie horecabedrijf is gelegen aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Een ultieme locatie voor lunch en/of diner. Muziekgeluid speelt hier een ondergeschikte rol. Achtergrondmuziek is tijdens het eten voldoende en ook later op de avond moet men nog steeds met elkaar kunnen praten. Het geluidniveau varieert daarbij van 70 tot 80 dB(A). Ondanks de lage geluidniveaus en de ligging in een heel druk uitgaansgebied, moest voor dit bedrijf ook een akoestisch onderzoek verricht worden om aan te tonen dat het bedrijf kan voldoen aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. Doormiddel van geluidmetingen in het pand, in de directe omgeving en de woningen aan de overzijde van het Rembrandtplein, is dit ook aangetoond.

Opdrachtgever: Kitchen & Bar Van Rijn

Beachclubs Bloemendaal aan Zee

Dansen op het strand terwijl je kijkt naar de ondergaande zon, voor veel mensen een hele mooie ervaring. Maar het strand en de duinen zijn niet alleen voor festivalliefhebbers. De gemeente Bloemendaal had geluidnormen gesteld voor evenementen op het strand, maar deze bleken in de praktijk niet handig en effectief. Per strandpaviljoen zijn er overdrachtsmetingen verricht en is in overleg met de Omgevingsdienst IJmond een nieuwe norm berekend. Waar nodig zijn er geluidwerende en elektro-akoestische voorzieningen geadviseerd om het geluid te optimaliseren.

Opdrachtgever: Beachclubs Bloomingdale, Fuel, Woodstock, Vroeger en De Republiek