Wet- en regelgeving

Elk bedrijf in Nederland moet voldoen aan de Wet Milieubeheer. Zoals de naam al doet vermoeden gaat deze wet over alle mogelijke milieuaspecten zoals afval, bodem, lucht en ook geluid. Om de ingewikkelde wet- en regelgeving (en vergunning verlening) zo eenvoudig mogelijk te maken is het Activiteitenbesluit (het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) ingevoerd. Deze Maatregel van Bestuur (AMvB) valt onder de Wet Milieubeheer. 99% procent van alle horecabedrijven valt direct onder het Activiteitenbesluit waarin de specifieke milieu eisen, en dus ook geluidnormen, zijn voorgeschreven. Alleen zeer grote en complexe bedrijven hebben nog een "echte" milieuvergunning nodig die op dat specifieke bedrijf wordt afgegeven.

Geluidnormen

Simpel gezegd stelt de wetgever eisen aan het geluid dat de buren nog mogen horen. De geluidnormen gelden in de woon- en slaapkamers van woningen en op de gevels van woningen (en andere 'geluidsgevoelige' bestemmingen, zoals scholen en ziekenhuizen). Er worden dus geen directe geluideisen gesteld aan het geluidsniveau in een horecabedrijf! Dit zijn de concrete geluidnormen uit het Besluit:

In een woon- of slaapkamer: 35 30 25 dB(A)
Op de gevel van een woning: 50 45 40 dB(A)

Overigens is een gemeente of Provincie bevoegd om de geluidnorm op de gevel te verhogen of verlagen, mits onderbouwd en binnen bepaalde grenzen. Voor bijvoorbeeld een horecaconcentratiegebied kan de geluidnorm met 5 dB(A) worden versoepeld en binnen een stiltegebied kan een strengere norm worden aangehouden.

Bij het meten, rekenen en beoordelen van horecageluid wordt een aantal correcties toegepast, we noemen de belangrijkste:
Muziekgeluidcorrectie (ook wel strafcorrectie genoemd) 10 dB(A)
Gevelcorrectie: 3 dB(A)
Correctie voor tonaal of impulsgeluid: 5 dB(A)

Meer over deze correcties en over het hanteren van een bepaald muziekspectrum (voor bijvoorbeeld popmuziek of housemuziek) volgt in een later artikel op deze blog.

Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek, of geluidonderzoek, bestaat doorgaans uit twee onderdelen: 1) door middel van metingen en/of berekeningen wordt de huidige of ontworpen situatie beoordeeld, en 2) er worden geluidwerende voorzieningen geadviseerd ten einde aan geluidnormen te kunnen voldoen. Een akoestisch onderzoek moet uitgevoerd worden volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI). Door deze regels te hanteren zijn metingen en berekeningen betrouwbaar, reproduceerbaar en te controleren door bijvoorbeeld de geluidspecialist van de gemeente.

Wanneer moet ik een akoestisch onderzoek laten uitvoeren:

Als je een horecabedrijf begint, of verbouwt (of het concept verandert) ben je verplicht dit te melden bij de gemeente met behulp van een meldingsformulier. Hierop wordt onder andere aangegeven hoeveel geluid er in het bedrijf gemaakt zal worden. Als verwacht wordt dat er mogelijk overlast kan ontstaan, dient reeds bij deze melding een akoestisch onderzoek ingediend te worden. Er hoeft op voorhand geen rapport ingediend te worden als:

- er in het bedrijf niet meer dan 80 dB(A) geproduceerd zal worden én er zijn geen direct aanlandige woningen, of
- er in het bedrijf minder dan 75 dB(A) geproduceerd zal worden als er wel direct aanlandige woningen zijn.

Daarnaast zijn er uiteraard vele andere reden om een onderzoek te laten uitvoeren. Vaak wil de ondernemer zelf advies om te weten welke voorzieningen getroffen moeten worden. Maar het komt natuurlijk ook geregeld voor dat er klachten zijn van omwonenden over geluidsoverlast. Als de klachten gegrond zijn kan de gemeente om een akoestisch onderzoek vragen.

Hoe gaat een geluidmeting in z'n werk

Voor een akoestisch onderzoek worden (doorgaans) zogenaamde isolatiemetingen verricht met behulp van een eigen, geijkte, geldbron waarmee een hele harde ruis gemaakt wordt. Deze ruisbron wordt in de horecaruimte geplaatst en gemeten (in verschillende frequenties). Vervolgens wordt gemeten bij de directe buren binnen en op de gevels van de omliggende woningen. Naderhand wordt berekend wat de isolatie is vanuit het bedrijf naar de diverse meetpunten. De isolatiewaarde is gemeten met ruis en wordt daarom nog vertaald naar muziekgeluid. Uiteindelijk berekenen we hiermee het geluid dat in het bedrijf geproduceerd mag worden zonder daarbij de geluidnorm op de meetpunten te overschrijden. Zoals altijd is het zwakste punt maatgevend.

Als er woningen direct aan het horecabedrijf grenzen zullen wij hier tijdens de metingen naar binnen moeten. De ondernemer / opdrachtgever maakt doorgaans de afspraken met de bewoners voor de toegang. De metingen gaan gepaard met hard en niet prettig geluid. Dit kan overlast veroorzaken en tijdens de metingen kunnen er geen bezoekers en personeel in de betreffende ruimte aanwezig zijn. Uiteraard nemen we de procedure nog even rustig door als het zover is.

Wat kost een akoestisch onderzoek

De kosten voor een akoestisch onderzoek zijn sterk afhankelijk van de situatie. Bureaus als het onze werken op basis van uren, dus, hoe groter, ingewikkelder, hoe meer uren en hoe duurder. Om toch een klein beetje aan te geven wat de kosten zijn voor een onderzoek, kunnen de volgende indicaties (excl. BTW) worden aangehouden:

Geluidmeting en rapport vanaf 1950 euro

(Door middel van metingen wordt bepaald welk geluidniveau er in de bestaande situatie geproduceerd kan worden binnen de geluidnormen, de metingen worden uitgewerkt en opgenomen in een rapport dat wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de HMRI en er wordt overlegd met uw milieu inspecteur)

Geluidmetingen en berekeningen met advies en rapport vanaf 2.250 euro

Idem als hierboven maar dan met uitgebreid advies over mogelijke geluidwerende en -reducerende maatregelen.
Begeleiding van de uitvoering (en voorbereiding) en vergunningsprocedures worden op uurbasis aangeboden.