Sportschool David Lloyd

David Lloyd is een grote moderne sportschool in Amsterdam met een breed aanbod van fitnesszalen, diverse groepslessen en een zwembad. Uiteraard mogen tijdens al deze trainingen en lessen de geluidnormen in de omgeving niet overschreden worden. Om te beoordelen of dat ook het geval is zijn geluidmetingen in de sportschool en in (en op) de omliggende woningen. Tevens zijn voor een van de ruimte geluidwerende voorzieningen geadviseerd, die ondertussen zijn uitgevoerd waardoor de sportschool binnen de eisen van het Activiteitenbesluit kan exploiteren.

Opdrachtgever: David Lloyd

GREAT Health Club

Deze fraaie ‘sportschool’ biedt naast sport ook wellness, health en gezonde voeding. Tijdens de exploitatie van de club mogen de geluidnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit niet overschreden worden. Om dit te bereiken zijn er geluidwerende voorzieningen aangebracht in het pand en aan de technische installaties.

Opdrachtgever: GREAT Health Club

Dansschool Moves

Voor de nieuwe locatie van dansschool Moves in Rotterdam in een voormalige bibliotheek hebben we akoestisch onderzoek verricht. De geluidnormen uit het Activiteitenbesluit die gelden in de woningen rondom de nieuwe dansruimte mogen niet overschreden worden. Ook het is het de bedoeling dat omwonenden hinder ondervinden van contactgeluiden door het dansen. In ons onderzoek hebben wij bepaald hoe hard de muziek gedraaid kan worden boven de normen uit te komen en is de isolatie voor contactgeluiden gemeten. Met enkele bouwkundige aanpassingen was het mogelijk op deze plek een dansschool te beginnen. Het onderzoek is gebruikt voor de verbouwing en de benodigde vergunningsaanvraag.

Opdrachtgever: Dansschool Moves

Gymzalen gemeente Zeist

In opdracht van de Gemeente Zeist hebben we akoestisch onderzoek uitgevoerd bij 13 gymzalen. De opdrachtgever wilde weten hoe de akoestiek in de gymzalen werd ervaren door docenten en leerlingen. Er zijn metingen verricht aan de nagalmtijd in de zaal en het achtergrondniveau is bepaald. De resultaten zijn getoetst aan de richtlijnen van NOC*NSF.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist

Sporthal Benedenveer

Een sporthal is vaak een akoestische puzzel, zeker als deze ook multifunctioneel gebruikt moet kunnen worden voor activiteiten met bijvoorbeeld luide muziek. De geluidisolatie moet op orde zijn, zodat aan de geluidnormen in de omgeving voldaan kan worden. En de ruimte-akoestiek moet voldoen aan de eisen van NOC*NSF en de KVLO. Op basis van het ontwerp van RoosRos Architecten hebben wij een akoestisch onderzoek verricht voor zowel de isolatie als de akoestiek. Bij het ontwerpen van de benodigde voorzieningen zijn deze beide onderdelen zo veel als mogelijk gecombineerd.

Opdrachtgever: St. Sportaccommodatie Benedenveer

Sporthal De Krom

In opdracht van de Gemeente Katwijk hebben we akoestisch onderzoek verricht naar hinderlijke galm in de tafeltenniszaal De Krom in Katwijk. De gemeten nagalmtijd was langer dan 1,1 seconde, de richtlijn van het NOC*NSF. Om de akoestiek te verbeteren naar een voldoende korte nagalmtijd hebben we een advies uitgewerkt voor geluidabsorberend materiaal in de vorm van plafondeilanden en absorberende wandbekleding.

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
Opdracht: Nagalmonderzoek Sporthal De Krom in Katwijk

Raceplanet Amsterdam

Het bedrijf Raceplanet Amsterdam ligt op het gezoneerde industrieterrein ‘Westpoort’. Voor een nieuwe Omgevingsvergunning moest in het kader van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) een akoestisch onderzoek bij de vergunningsaanvraag ingediend worden. De geluidnormen die gelden in de omgeving en de grenswaarden op de toetspunten van de wettelijk vastgestelde geluidzone, mogen niet overschreden worden. Voor het onderzoek zijn alle geluidproducerende activiteiten en installaties in kaart gebracht en is de belasting op de omgeving berekend. Uit het onderzoek is gebleken dat het bedrijf akoestisch inpasbaar is binnen de geluidzone die de Wet geluidhinder stelt.

Opdrachtgever: Raceplanet

Paintballworld Arnhem

Paintballworld heeft een nieuwe vestiging met in- en outdoor activiteiten en gevestigd op het 
industrieterrein Meijnerswijk in Arnhem. Een ruime speelhal van 3000 m2 en op het buitenterrein zijn 4 paintball- en 5 lasergamesspeelvelden ingericht. Door het bepalen van de optredende geluidniveaus tijdens de buitensportactiviteiten hebben we de geluidbelasting op de omgeving kunnen vaststellen. Deze geluidniveaus zijn berekend ter plaatse van een aantal woonarken en gebouwen in de directe omgeving van het bedrijf. Vervolgens zijn de geluidniveaus getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Opdrachtgever: Paintballworld