De Omgevingsdienst Noordzeekanaal (ODZNKG.nl) is akkoord met de uitkomsten van ons onderzoek!

In opdracht van Taspa B.V. hebben wij een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidniveaus tijdens de representatieve bedrijfsactiviteiten van Taets Art and Event Park het Hembrugterrein in Zaandam. Taets is een evenementen- en congreslocatie waarbinnen bedrijfs- en culturele evenementen worden gehouden.

Het doel van het onderzoek was het bepalen van de geluidniveaus op de gevels van de omliggende woningen en het toetsen van de geluidniveaus aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Uit het onderzoek is gebleken dat wordt voldaan aan de grenswaarde voor de dag- avond- en avondperiode van respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A). Taets Art and Event Park voldoet daarmee aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit.