Ondanks de situatie rondom evenementen in deze Coronatijd, willen we in ons jubileumjaar het project Nieuw stedelijk evenementenbeleid van Amsterdam toch graag in de spotlights zetten.

2000 Evenementen per jaar in Amsterdam in 2016

Op initiatief van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan werd voormalig directeur van Het GeluidBuro, Lennard Duijvestijn, in 2016 gevraagd mee te werken aan het opstellen en implementeren van een nieuw stedelijk geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam. Binnen de gemeente vonden toen nog jaarlijks circa tweeduizend evenementen plaats! Van klein tot (zeer) groot. Het aantal nam elk jaar toe, evenals de omvang en de duur. Deze evenementen maakten de stad aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers, maar gaven ook overlast.

Geluidoverlast

In het voorjaar van 2016 is een ambtswoningoverleg gehouden met alle bij het evenementenbeleid betrokken partijen. Daaruit is gebleken dat geluidoverlast, en dan met name van de lage (bas)tonen, als belangrijkste overlastbron wordt ervaren door bewoners van de stad. Op initiatief van de burgemeester is een nieuw stedelijk evenementenbeleid ontwikkeld. De wens was een balans vinden tussen een stad waar goed georganiseerde evenementen kunnen plaatsvinden en het beperken van overlast voor bewoners. Bij gebrek aan landelijke regelgeving wilde Amsterdam hierin een voortrekkersrol vervullen.

Samenwerking naar een nieuw stedelijk evenementenbeleid

Aan de hand van een uitgebreide studie evenementengeluid en onderzoek naar geluid op 21 evenementenlocaties in de stad is een beleidsregel geschreven, een meet- en rekenprotocol opgsteld en een BBT-lijst samengesteld (Best Beschikbare Technieken). Naast het uitvoeren van onderzoek en het uitwerken van adviezen, werden we nauw betrokken bij alle besprekingen met bewoners en organisatoren. Daarnaast ondersteunden we de gemeente Amsterdam bij de implementatie van het nieuwe beleid. Een van de projecten waar we erg trots op zijn!

Lees meer referentieprojecten.