Scheepsmakerskwartier Haarlem

Bestaande bebouwing wordt vervangen door een compleet nieuwe wijk die naast een spoorbrug en over het Spaarne loopt. Er moet rekening worden gehouden met het geluid van railverkeer. Naast het spoor en de spoorbrug kunnen alleen woningen met een zogenaamde ‘dove gevel’ worden gerealiseerd. De geluidisolatie van de woning moet voldoende zijn om prettig te leven. Achterliggende woningen worden afgeschermd door hoge bebouwing toe te passen. In het vervolgtraject hebben wij voor enkele ontwikkelaars tevens de geluidisolatie van de gevels berekend.

Opdrachtgever: de Key / Principaal

3e Ontsluitingsweg Edam-Volendam

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam hebben we gerekend aan de verwachte geluidbelasting vanwege het verkeer over de geplande derde ontsluitingsweg. De geluidbelasting op de gevels van de omliggende woningen van de N244 is berekend en getoetst aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet Geluidhinder. Geluidreducerende maatregelen als snelheidsverlaging en geluidreducerend asfalt (2 laagse ZOAB) zijn toegepast waardoor deze waarden niet werden overschreden. Een belangrijk, en soms onderschat onderdeel, van dit soort studies is het beoordelen van de akoestische effecten op aansluitende, bestaande, wegen.

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam

Bestemmingsplan Hooghkamer Teylingen

De geluidbelasting van weg- en railverkeer op de gevels van 800 nieuwe woningen moest zo veel mogelijk worden gereduceerd. Met behulp van een akoestisch rekenmodel is het effect van geluidschermen langs en raildempers op het spoor berekend, waarbij soms de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder nog steeds werd overschreden. Voor die woningen zijn hogere waarde aangevraagd. ProRail is verantwoordelijk voor maatregelen op en langs het spoor en heeft op basis van ons advies geluidschermen geplaatst.

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen

Waterlandseweg Almere

In verband met geplande wijzigingen aan de Waterlandseweg in Almere, is in opdracht van de Provincie Flevoland op twee meetlocaties gedurende zeven dagen een meetsysteem opgesteld waarmee het geluid en de meteocondities zijn gemeten. Tegelijkertijd zijn met radarapparatuur verkeerstellingen uitgevoerd. Uit de meetdata zijn selecties gemaakt, uitgaande van de juiste meteorologische omstandigheden. Waar nodig is een beoordeling gemaakt van benodigde correcties, bijvoorbeeld in verband met het geluid van het wegverkeer over de Rijksweg A6. Met deze representatieve metingen kunnen de geluideffecten van de aanpassing objectief beoordeeld worden.

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Centrumgebied Lelystad

In opdracht van de gemeente Lelystad hebben wij onderzoek verricht naar de akoestische gevolgen van de voorgenomen wijzigingen in het centrumgebied van Lelystad. Voor een goede OV-verbinding wordt een nieuwe busbaan aangelegd en de bestaande rotonde wordt vervangen door een VRI-kruising. Onderzocht is of deze wijzigingen leiden tot een reconstructiesituatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Gebleken is dat in een vervolgonderzoek de mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht moeten worden en eventueel per woning een hogere waarde berekend en vastgesteld moet worden.

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad