Woningen liggen in ons dichtbevolkte land al snel in de buurt van drukke wegen, spoorlijnen of een vliegveld. Bij het bouwen van nieuwe woningen of bij de aanleg of reconstructie van wegen moet je daarom rekening houden met het geluid van het verkeer.

Regelgeving rondom verkeerslawaai is grotendeels opgenomen in de Wet geluidhinder. Voor rijkswegen en spoorwegen zijn geluidnormen vastgelegd in geluidregisters. Voor provinciale en gemeentelijke wegen gelden grenswaarden bij de aanleg of wijziging van een weg en bij de bouw van bijvoorbeeld nieuwe woningen nabij deze wegen.

Het GeluidBuro berekent de geluidbelasting door akoestisch onderzoek uit te voeren. Aan de hand hiervan adviseren we zowel bij het aanleggen en verleggen van zulke wegen als bij de bouw en verbouw van de woningen eromheen.

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek is nodig bij de realisatie van bijvoorbeeld een bestemmingsplan of nieuwe woningen, of voor de aanleg van een nieuwe (spoor)weg. We maken in het onderzoek altijd gebruik van een akoestisch rekenmodel. Door te werken met rekenmodellen en landelijk geldende rekenregels, maken we nauwkeurigere vergelijkingen en berekenen we toekomstige situaties. Slechts in enkele gevallen is het nodig de daadwerkelijke geluidniveaus op locatie te meten.

Geluidbeperkende maatregelen voor rijks- en spoorwegen

Niet alleen onderzoeken we de huidige situatie, wij ontwerpen ook geluidbeperkende maatregelen. Voor geluidbeperkende maatregelen voor rijks- en spoorwegen houden we een standaard volgorde aan. Eerst kijken we naar maatregelen voor de geluidbron zelf. Dit kan bijvoorbeeld een type geluidreducerend asfalt zijn, geluidarme klinkers, of raildempers voor spoorwegen. Vervolgens onderzoeken we maatregelen die de geluidoverdracht beperken. Denk bijvoorbeeld aan geluidschermen of afschermende gebouwen. Ten slotte kunnen we adviseren maatregelen bij de ontvanger zelf te laten plaatsen. Dit zijn geluidsisolerende voorzieningen aan gevels zoals isolatieglas of geluiddempers.

Voor het bepalen of maatregelen ‘doelmatig’ zijn heeft Rijkswaterstaat een zogenaamd doelmatigheidscriterium voor rijks- en spoorwegen opgesteld. In nauw overleg met de weg- of spoorbeheerder maken we een zorgvuldige afweging en zorgen we er samen voor dat de geluidbeperkende maatregelen aan de criteria voldoen.

Geluidisolerende maatregelen voor gevels

Om geluidoverlast van buitengeluiden (weg- en railverkeer, vliegtuigen of industrie) te voorkomen, worden ook eisen gesteld aan de geluidwering van gevels. Hoe goed de gevel geïsoleerd moet worden is afhankelijk

Joeri Polderman | Projectleider IV-infra

Joeri Polderman | Projectleider IV-infra

Door geluidonderzoek weten we welk type asfalt we moeten gebruiken en of schermen nodig zijn.

van het geluid dat de gevel bereikt. Voor bouwprojecten langs bijvoorbeeld spoorwegen moeten we daarom eerst de geluidbelasting berekenen. Vervolgens berekenen we de isolatie van de gevel met behulp van een akoestisch rekenmodel. Indien nodig adviseren wij ten slotte de benodigde aanpassingen aan het ontwerp. Ook meten we indien gewenst de geluidwering in bestaande situaties of na de realisatie van voorzieningen.